Inleiding

Naast het overzicht van baten en lasten vormt de balans een belangrijk onderdeel van de jaarrekening van de gemeente. De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen. In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar opgenomen.

Stelselwijzigingen 

Als gevolg van de wijzigingsbesluiten van 5 maart 2016 met betrekking tot het BBV heeft er een wijziging plaatsgevonden in de grondslagen voor de indeling van de balans. Om de effecten volledig in beeld te krijgen, bevat de balans de cijfers van drie peildatums: ultimo 2015 (uit de jaarrekening 2015), primo 2016 (met de herziene bedragen uit de jaarrekening 2015 als gevolg van de wijzigingsbesluiten BBV) en ultimo 2016.

De wijzigingsbesluiten hebben geen effecten op het vermogen en het resultaat.

In de toelichting op de balans zullen de wijzigingsbesluiten van het BBV bij de betreffende onderdelen worden aangehaald en uiteengezet.

Navolgend wordt allereerst de balans zelf weergegeven. Daarna komt een beschrijving van de gehanteerde grondslagen voor waardering en bepaling van baten en lasten. Deze worden gevolgd door toelichtingen op de verschillende balansposten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de niet uit de balans blijkende langlopende financiële verplichtingen.