Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.

In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en wat het onderhoud heeft gekost.

Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:

Nota

Datum vaststelling

Nota onderhoud schoolgebouwen

Vastgesteld op 12-12-2005

Kadernota Vastgoed

Vastgesteld op 12-12-2012

Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)

Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie ter kennisname in 2014 aan de raad aangeboden

Nota Lange Termijn Investeringen (LTI)

Vastgesteld op 25-05-2011

Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo)

Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie ter kennisname in november 2016 aan de raad aangeboden

Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)

Vastgesteld op 17-12-2014

Nota onderhoud sporthallen en zwembaden

Vastgesteld op 27-06-2005, actualisatie in 2017

In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2016

Realisatie 2016

Onderwijsgebouwen

Groot onderhoud

269

316

Dagelijks onderhoud

75

105

Gemeentelijke objecten en gebouwen

Groot onderhoud

859

937

Dagelijks onderhoud

251

167

Openbare ruimte

Groot onderhoud via voorziening

7.071

6.549

Groot onderhoud via kredieten PPCIP en PPLTI

3.420

2.078

Dagelijks onderhoud (exploitatie)

9.974

9.858

Rioleringen

Totaal lasten exploitatie (incl. BTW)

11.808

12.713

Sportfaciliteiten

Groot en dagelijks onderhoud

0

8

TOTAAL

33.727

32.731