Inleiding

Met de jaarstukken 2016 van de gemeente Gouda legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de besteding van middelen in 2016. Dit gebeurt aan de hand van de programmabegroting 2016-2019 die kaderstellend is geweest voor de activiteiten van het college.

De wet schrijft voor dat de opbouw van de jaarstukken analoog moet zijn aan de programmabegroting. Dit komt de vergelijkbaarheid tussen beide documenten ten goede.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (jaarstukken op hoofdlijnen, programma's, paragrafen, rapportage interbestuurlijk toezicht), de jaarrekening en bijbehorende controleverklaring, het voorgestelde raadsbesluit en de bijlagen.