Toelichting op de balans per 31 december 2016: activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2016

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2016

Kosten afsluiten geldleningen en saldo agio/disagio

27

14

14

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

16.019

452

15.567

Totaal

16.046

0

0

0

466

15.581

Kosten afsluiten geldleningen, agio/disagio

De boekwaarde per 1 januari 2016 is opgebouwd uit geactiveerde kosten met betrekking tot:

  • de boeterente als gevolg van de vervroegde aflossing in 2002 van een langlopende geldlening om deze vervolgens goedkoper te herfinancieren;
  • de kosten van een in 2005 gekochte rentecap op een lening met een variabele rente.

In 2016 is de rentecap geëxpireerd. Op de boeterente zijn alleen afschrijvingen geboekt. De afschrijvingstermijn is gelijk aan de restant looptijd van de afgeloste lening.

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Op grond van de wijzigingen in het BBV maakt dit onderdeel per 1 januari 2016 deel uit van de immateriële vaste activa (was financiële vaste activa).

Deze post bestaat uit:

  • de verstrekte bijdrage aan Hoogheemraadschap van Rijnland voor de renovatie van het gemaal aan de Bosweg;
  • de voorbereidingskosten van de besluitvorming rond het tracé van de Zuidwestelijke Randweg, verminderd met de ontvangen bijdrage van € 206.000 van de provincie Zuid-Holland. De voorbereidingskosten worden conform het raadsbesluit geactiveerd;
  • de tot en met 2012 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg en de brug over de Stolwijkervaart;
  • de tot en met 2011 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de RijnGouweLijn en de in 2013 van de provincie terugontvangen bijdrage;
  • de verstrekte bijdrage aan de restauratie van draaiorgel "de Lekkerkerker";
  • de verstrekte bijdrage aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de rotonde nabij de Coenecoopbrug;
  • de betaalde afkoopsom voor de huurkosten van het Nelson Mandela Centrum.

In 2016 is op deze post in totaal € 452.000 afgeschreven. Er zijn geen andere mutaties geweest.

Materiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 1-1-2016

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.721

8.729

Overige investeringen met een economisch nut

215.986

223.145

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

88.784

84.165

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

29.755

29.853

Totaal

343.246

345.892

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden is met € 8.000 afgenomen vanwege de verkoop van een perceel erfpachtgrond.

Overige investeringen met een economisch nut

Op grond van de wijzigingen in het BBV maken de voormalige 'niet in exploitatie genomen gronden' per 1 januari 2016 deel uit van de overige investeringen met economisch nut, onderdeel gronden en terreinen (was vlottende activa, onderdeel voorraden). Het hiermee gemoeide bedrag is € 29.346.000.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2016

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2016

Gronden en terreinen

50.513

577

117

16

50.957

Woonruimten

1.047

593

35

419

Bedrijfsgebouwen

140.991

178

593

4.573

136.003

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

8.150

402

912

7.640

Vervoermiddelen

1

1

0

Machines, apparaten en installaties

10.178

212

1.112

9.278

Overige materiële vaste activa

12.264

1.581

2.156

11.689

Totaal

223.145

2.950

1.303

0

8.805

215.987

Gronden en terreinen

De investeringen betreffen de aankoop van het terrein van Koudasfalt (€ 577.000).
De desinvestering betreft agrarische grond in de Oostpolder voor € 118.000.

Woonruimten

De desinvesteringen betreffen de verkoop van enkele gemeentelijke panden. HIerrdoor is de boekwaarde met € 593.000 afgenomen.

Bedrijfsgebouwen

In 2016 zijn investeringen gedaan met betrekking tot het zwembad in het Groenhovenpark (€ 95.000) en de gymzaal in Korte Akkeren (€ 83.000).

De desinvestering heeft betrekking op de voormalige school aan de Graaf Florisweg.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De grootste investering in 2016 is de vervanging van de kunstgrasmat ten behoeve van SV Gouda (€ 362.000).

Machines, apparaten en installaties

In 2016 is onder andere geïnvesteerd in de vervanging van het parkeerverwijssysteem (€ 65.000) en in het video management systeem van Stadstoezicht (€ 92.000).

Overige materiële vaste activa

De belangrijkste investering in 2016 betreft het Meerjaren Innovatie-, Vervangings- en Onderhoudsplan (MIVOP) voor in totaal € 954.000. Tot deze categorie behoren ook de inrichting van de school en gymzaal in Westergouwe (€ 327.000), zonnepalen voor het Cultuurhuis Garenspinnerij (€ 96.000) en het Huis van de Stad (€ 56.000) en de luchtbevochtigingsinstallatie in het Huis van de Stad (€ 146.000).

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2016

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2016

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

80.673

7.883

164

2.967

85.425

Overige materiële vaste activa

3.492

185

318

3.359

Totaal

84.166

8.068

0

164

3.285

88.784

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De investeringen in 2016 betreffen volledig de uitgaven met betrekking tot rioleringswerkzaamheden (€ 7.883.000).
Van het Hoogheemraadschap van Rijnland is € 164.000 ontvangen als bijdrage in de werkzaamheden aan de watergang in de Jan Verswollezone-zuid.

Overige materiële vaste activa

In deze categorie zijn de investeringen verwerkt met betrekking tot afval scheiden en afval inzamelen.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2016

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2016

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

25.243

2.631

160

2.033

25.681

Machines, apparaten en installaties

3.424

143

41

513

3.013

Overige materiële vaste activa

1.186

0

125

1.061

Totaal

29.853

2.774

0

201

2.671

29.755

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

De grootste investeringen in 2016 betreffen werkzaamheden in het kader van PP CIP 2016 (€ 1.301.000) en PP lange termijn investering 2016 (€ 894.000), de inrichting van de omgeving ten behoeve van de tijdelijke voorzieningen in Westergouwe (€ 532.000). Van de verzekeraar is € 270.000 ontvangen in verband met het herstel van de constructie van het schoolplein van de Calvijnschool.
Voor diverse projecten is in totaal € 158.000 ontvangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Machines, apparaten en installaties

De investeringen in 2016 betreft de aanleg van de verkeersregelinstallatie (VRI) (€ 143.000) Schielands Hoge Zeedijk en Nieuwe Gouwe Keerkring.

Financiële vaste activa

Op grond van de adviezen van de commissie BBV worden de middelen met betrekking tot de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) per 1 januari 2016 verantwoord onder de overige langlopende leningen (was kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen). Het gaat om een bedrag van € 2.251.000.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2016

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen / aflossingen

Voorziening

Boek- waarde 31-12-2016

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.949

9

1.940

- overige verbonden partijen

0

0

Leningen aan woningbouwcorporaties

237

-237

0

Overige langlopende leningen u/g

6.308

2.745

9.053

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

Totaal

8.512

2.508

9

0

0

11.011

De verschillende onderdelen uit de tabel worden hierna toegelicht.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Voor de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen geldt de volgende specificatie. De bedragen betreffen de nominale waarde van het aandelenbezit in de betreffende onderneming met uitzondering van de Ontwikkelingsmaatschappij Binnenstad (OMB).

Deelnemingen (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 1-1-2016

Cyclus

752

752

Sportpunt Gouda

949

949

BNG

206

206

Oasen

33

33

OMB

0

9

Totaal

1.940

1.949

Ontwikkelingsmaatschappij Binnenstad (OMB) € 9.000

In 2009 is € 990.000 gestort als deelname in het aandelenkapitaal van de OMB (990.000 aandelen, nominaal € 1,00 per aandeel). De overige € 10.000 zijn in 2008 gestort ten behoeve van de oprichting van de OMB.

In 2015 is de OMB geliquideerd. Het per 1 januari 2016 resterende bedrag is in 2016 afgewikkeld.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Deze post betreft de deelname in een viertal verbonden partijen van oorspronkelijk 100 gulden per partij; in totaal € 181,52.

Leningen aan woningbouwcorporaties

Het betreft een aan Woonpartners Midden-Holland verstrekte aflossingsvrije geldlening die in 2016 is afgelost.

Overige langlopende leningen u/g

Sinds 1996 participeert de gemeente in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Van de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is bij de verkoop in 2000 € 2.244.000 toegevoegd aan deze deelneming. In 2016 is per saldo € 5.000 aan de deelneming toegevoegd als gevolg van rente en een betaalde beheersvergoeding.

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is aan te merken als een stichting waarin de gemeente participeert, waarvan het bestuur door de deelnemende gemeenten wordt benoemd en de gemeente het risico draagt van de door de stichting verstrekte geldleningen.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst Westergouwe financiert de gemeente een gedeelte van de investeringen in het openbaar gebied van Westergouwe voor ten dienste van onze samenwerkingspartners Volker Wessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed Realisatie. Dit bedrag wordt vanaf 2011 volgens de overeengekomen aflossingsschema's terugontvangen.

Tot deze post behoren tevens een aantal hypothecaire geldleningen aan particulieren ten dienste van funderingsherstel, een lening aan Dierentehuis Midden-Holland en leningen verstrekt aan raadsleden in het kader van het fietsplan.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Per 31 december 2016 bestaat deze balanspost uit een tweetal waarborgsommen met een totaalwaarde van € 18.000.