Overzicht van baten en lasten

In de onderstaande tabel is de opbouw van het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten weergegeven conform de bepalingen in artikel 27 van het BBV. Van elk programma en van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten en de baten en het saldo vermeld, waarna het gerealiseerde totaal saldo wordt gepresenteerd. In de tabel zijn de baten vermeld met een -teken. Een positief saldo voor een programma in de kolom "Jaarrekening 2016" geeft aan hoeveel de lasten hoger zijn dan de baten oftewel hoeveel het programma de gemeente heeft gekost. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2016 van - € 9.877.000 is derhalve positief.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2016

Begroting 2016 na 2e wijziging

Jaarrekening 2016

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

01. Economie en stadsmarketing

Lasten

14.391

15.885

15.647

238

V

Baten

-3.901

-6.009

-4.002

-2.006

N

Saldo

10.489

9.876

11.644

-1.768

N

02. Zorg (Wmo)

Lasten

39.676

41.146

37.203

3.943

V

Baten

-1.171

-1.171

-2.651

1.480

V

Saldo

38.505

39.975

34.552

5.424

V

03. Werk en inkomen

Lasten

47.338

49.380

51.635

-2.255

N

Baten

-21.902

-23.229

-25.695

2.466

V

Saldo

25.436

26.151

25.940

211

V

04. Jeugd, onderwijs en sport

Lasten

47.886

48.324

52.049

-3.724

N

Baten

-4.120

-4.189

-7.970

3.780

V

Saldo

43.766

44.135

44.079

56

V

05. Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

19.056

24.199

26.883

-2.684

N

Baten

-16.429

-20.853

-27.188

6.335

V

Saldo

2.626

3.346

-304

3.651

V

06. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Lasten

48.578

49.298

49.826

-528

N

Baten

-26.708

-27.189

-30.373

3.183

V

Saldo

21.870

22.109

19.454

2.655

V

07. Burgerinitiatieven en publiekszaken

Lasten

3.831

3.765

3.745

20

V

Baten

-1.450

-1.348

-1.389

42

V

Saldo

2.381

2.417

2.355

62

V

08. Veiligheid en bestuur

Lasten

15.467

15.857

15.777

80

V

Baten

-120

-167

-200

33

V

Saldo

15.348

15.690

15.577

113

V

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

5.158

5.773

4.539

1.235

V

Baten

-165.264

-167.620

-167.712

92

V

Saldo

-160.107

-161.847

-163.173

1.326

V

GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

241.380

253.628

257.303

-3.676

N

Baten

-241.066

-251.775

-267.180

15.405

V

Saldo

314

1.852

-9.877

11.729

V

De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verrekend met het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Toevoegingen verhogen de lasten van een programma, onttrekkingen verhogen de baten. Als het totaal van de onttrekkingen groter is dan de toevoegingen, verbetert het uiteindelijke rekeningresultaat. Zie daartoe de navolgende tabel.

Reserves (bedragen * € 1.000)

Begroting 2016

Begroting 2016 na 2e wijziging

Jaarrekening 2016

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Toevoeging reserves 02. Zorg (Wmo)

Lasten

0

913

913

0

Toevoeging reserves 04. Jeugd, onderwijs en sport

Lasten

0

2.122

0

2.122

V

Toevoeging reserves 06. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Lasten

31

4.792

4.792

0

Toevoeging reserves 08. Veiligheid en bestuur

Lasten

0

31

31

0

Toevoeging reserves Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

750

870

870

0

Totaal toevoeging reserves

Totaal

781

8.727

6.606

2.122

V

Onttrekking reserves 01. Econonomie en stadsmarketing

Baten

0

-300

-300

0

Onttrekking reserves 02. Zorg (Wmo)

Baten

0

-1.227

-1.227

0

Onttrekking reserves 03. Werk en inkomen

Baten

-23

-896

-896

0

Onttrekking reserves 04. Jeugd, onderwijs en sport

Baten

0

-65

-65

0

Onttrekking reserves 05. Ruimtelijke ontwikkeling

Baten

-67

-777

-336

-441

N

Onttrekking reserves 06. Sport en cultuur

Baten

-40

-4.660

-4.533

-126

N

Onttrekking reserves 08. Veiligheid en bestuur

Baten

-203

-420

-326

-94

N

Onttrekking reserves Algemene dekkingsmiddelen

Baten

-763

-2.235

-1.996

-239

N

Totaal onttrekking reserves

Totaal

-1.095

-10.580

-9.680

-900

N

Totaal mutaties reserves

Saldo

-314

-1.852

-3.074

1.222

V

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het totaal van mutaties in de reserves worden opgeteld en leiden tot het gerealiseerde resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat bedraagt derhalve € 12.951.000 positief (in 2015 € 13.717.000 positief). De 2e begrotingswijziging 2016 sloot administratief technisch met een saldo van nul ofschoon het feitelijke begrote financieel perspectief na deze wijziging € 1.324.000 positief was. Dit laatste bedrag was verwerkt in een afzonderlijke post binnen de begroting en daarom niet expliciet zichtbaar in deze overzichten. Overigens zorgen enkele wijzigingen in het BBV ervoor dat deze werkwijze met ingang van het begrotingsjaar 2017 niet langer mogelijk is.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2016

Begroting 2016 na 2e wijziging

Jaarrekening 2016

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Saldo

314

1.852

-9.877

11.729

V

Totaal mutaties reserves

Saldo

-314

-1.852

-3.074

1.222

V

Gerealiseerd resultaat

0

0

-12.951

12.951

V