Ruimtelijke ontwikkeling

Bij de foto:

De nieuwbouwwijk Westergouwe in ontwikkelt zich in een snel tempo, hier de Burgemeester van Dijkesingel.

Over het programma:

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een stad waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

De gemeente schept de ruimtelijke randvoorwaarden en mogelijkheden voor adequate huisvesting en een woon- en leefomgeving waarbinnen iedereen zich veilig en prettig voelt. Dit gebeurt door maatregelen te nemen voor de korte termijn als door het creëren van de juiste voorwaarden voor de langere termijn. Inwoners krijgen zelf ook de ruimte voor initiatieven om hun eigen woonomgeving te verbeteren. Om de woningvoorraad in Gouda in kwantitatief en in kwalitatief opzicht te laten groeien wordt intensief gewerkt aan de projecten Westergouwe, Middenwillens, Gouda-Oost en Korte Akkeren. Ook is in 2016 ingezet op het maken van nieuwe prestatieafspraken op basis van de nieuwe woonvisie.