Besluit bij Jaarstukken 2016

(voorgesteld) besluit van

de gemeenteraad

voorstelnummer 1101

onderwerp

Jaarstukken 2016

de raad van de gemeente Gouda

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017

gelet op titel IV van de Gemeentewet

besluit tot:

1. Het vaststellen van de jaarstukken 2016;

2. Het vaststellen van het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2016, te weten € 12.951.202 positief, en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

a. € 1.750.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;

b. € 961.260 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve revitalisering Goudse Poort;

c. € 518.150 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk;

d. € 283.535 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve civieltechnische werken en plankosten De Drie Notenboomen;

e. € 3.035.317 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;

f. € 1.034.632 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;

g. € 584.566 toe te voegen aan de reserve bouwleges;

h. € 50.000 toe te voegen aan de reserve cultuur en erfgoedfonds;

i. € 20.235 toe te voegen aan de reserve parkeren;

j. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 4.713.507 positief, toe te voegen aan de algemene reserve.

3. Het aanpassen van de einddatum van de in hoofdstuk 10.2.3 van de jaarstukken 2016 opgenomen kredieten waarvan de einddatum is bereikt maar waarvan de werkzaamheden niet zijn beëindigd, om daarmee te voldoen aan de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2013 waarin is bepaald dat dergelijk kredieten formeel dienen te worden afgesloten;

4. Het kennisnemen van de reactie van het college op het accountantsverslag van de onafhankelijke accountant;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2017.

De raad der gemeente voornoemd,

, griffier , voorzitter