Inleiding

Het overzicht van baten en lasten vormt samen met de balans en de SiSa-bijlage de jaarrekening. Het overzicht van baten en lasten biedt inzicht in het financiële eindresultaat van 2016 met een analyse en toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de laatst bijgestelde begroting. De financiële positie van de gemeente bij de aanvang en het einde van het verslagjaar kan uit de balans worden afgelezen. In de SiSa-bijlage wordt verantwoording afgelegd over de zogenaamde specifieke uitkeringen. De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole.

De grondslag voor deze jaarrekening als onderdeel van de jaarstukken ligt in hoofdstuk IV, artikel 24 tot en met 58a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Benadrukt wordt dat alle vergelijkingen, voor zover niet anders gemeld, worden gemaakt met de begroting na de 2e wijziging.