Sociaal domein

Sociaal teams

Om mensen te kunnen helpen bij zorg- en ondersteuningsvragen op zodanige wijze dat dit past bij hun persoonlijke situatie, hun mogelijkheden en hun sociale netwerk is het doel gesteld te groeien naar Sociaal Teams 0 – 100. De Sociaal Teams Volwassenen en Sociaal Teams Jeugd die operationeel zijn in de gebieden Noord, Oost en West Gouda werken inmiddels zoveel mogelijk vanuit één locatie. In Oost is dat het Nelson Mandela Centrum, in West het nieuw geopende ontmoetingscentrum De Walvis. In Noord wordt nog gewerkt aan gezamenlijke huisvesting. Deze gezamenlijke huisvesting versterkt de samenwerking van de Sociaal Teams op uitvoeringsniveau. Er is voorts een actieve samenwerking met de wijkverpleegkundigen en de huisartsen bereikt, zodat het sociale en het gezondheidsdomein met elkaar verbonden worden. 

Beschermd wonen

Om te zorgen voor een sluitende en integrale aanpak voor alle inwoners in een kwetsbare positie in de regio is in oktober het Regionaal kader maatschappelijke zorg 2017-2020 door de raad vastgesteld. In vervolg hierop hebben gemeenten, zorginstellingen, cliëntenvertegenwoordigers en woningcorporaties het Convenant samenwerking Maatschappelijk Zorg Midden-Holland 2017-2020 gesloten.

Jeugdhulp op school

Leerlingen moeten onderwijs volgen, ook degenen die dat niet kunnen zonder jeugdhulp. In 2016 zijn nieuwe resultaten zichtbaar van de transformatie in de vorm van onderwijszorgarrangementen. Het gaat hierbij om de combinatie van onderwijs en zorg. Om dit mogelijk te maken, is er een goede samenwerking tussen scholen, sociaal teams en zorgaanbieders. De leerling krijgt hier ondersteuning in zijn eigen leefomgeving.

Werk en ontwikkelcentrum

Het doel is uitkeringsgerechtigden te activeren, te motiveren en te stimuleren om zelf in actie te komen. Inwoners die een gemeentelijke uitkering aanvragen en die wel kunnen werken, maar niet direct aan de slag kunnen, stromen door naar het Werk- en Ontwikkelcentrum (WOC). Binnen het WOC krijgen de deelnemers een intensief programma aangeboden om werknemers- en sollicitatievaardigheden op te doen (zoals CV opstellen en sollicitatiegesprekken voorbereiden). Tevens worden zij intensief begeleid naar werk. Wie na het WOC nog geen werk heeft gevonden, wordt op basis van een plan van aanpak individueel begeleid door een werkcoach van de gemeente (Bemiddeling op Maat).

Social return on investment

Het doel van SROI (Social Return On Investment) is dat een deel van de opdrachtwaarde (≥ 5%) ten goede moet komen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI wordt gevraagd van partijen die via een aanbesteding een opdracht gegund hebben gekregen van de gemeente Gouda. In 2016 zijn 29 werkzoekenden in dienst genomen op een SROI vacature.

Daarnaast wordt bij de acquisitie van bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gestimuleerd. In 2016 is bijvoorbeeld het eetcafé Brownies en Downies binnengehaald. Hier zijn vooral mensen met een beperking werkzaam.