Incidentele baten en lasten

Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Dit uitgangspunt is wettelijk verankerd. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.

In de volgende tabel komen alle onderwerpen terug die in de vergelijkbare tabel in de programmabegroting 2016-2019 zijn genoemd. Daarbij worden de de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen. Aanvullend zijn die lasten en baten opgenomen waarvan het incidentele karakter in de loop van 2016 is komen vast te staan. In de toelichting wordt met name het incidentele karakter van de baten en de lasten beschreven. Voor de toelichting op de afwijkingen tussen de geraamde en gerealiseerde bedragen wordt verwezen naar hoofdstuk Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016.

Incidentele baten (bedragen * € 1.000)

Programma

Omschrijving

Werkelijk

Geraamd

03 Werk en Inkomen

ESF subsidie (SZW)

-823

03 Werk en inkomen

COA gelden (verhoogde asielinstroom)

-347

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Grondexploitatie

-21.056

-14.466

05 Reserves (wijkontwikkeling)

Wijkontwikkeling

-275

05 Reserves (wijkontwikkeling)

Wijkontwikkeling

-60

-67

08 Veiligheid en bestuur

Jeugd en veiligheid

-43

21 Reserves (organisatie ontwikkeling)

Organisatie ontwikkeling

-584

-763

21 Reserves (algemene reserve)

Rijksveiligheidsgelden

-203

-203

21 Reserves (algemene reserve)

Budget regionale Rekenkamer

-54

21 Reserves (algemene reserve)

C4 extra subsidie

-300

21 Reserves (algemene reserve)

Dotatie reserve Sociaal domein

-913

21 Reserves (algemene reserve)

Gezondsheidsbeleid

-10

21 Reserves (algemene reserve)

Huishoudelijke hulp toelage

-305

21 Reserves (algemene reserve)

Jeugdwerkloosheid 2015/2016

-79

21 Reserves (algemene reserve)

Arbeidsvoorwaardenbeleid

-120

21 Reserves (algemene reserve)

Sectorplan Promen

-294

21 Reserves (algemene reserve)

Werkbedrijf

-499

21 Reserves (algemene reserve)

Impulsregeling

-65

21 Reserves (algemene reserve)

Duurzaamheidsgelden

-25

21 Reserves (algemene reserve)

Onttrekking algemene reseve

-361

21 Reserves (parkeren)

Onttrekking reserve parkeren

-40

21 Reserves (deeln stimuleringsfonds)

Vrijval reserve deeln stimuleringsfonds

-33

21 Reserves (verkeer rondom het spoor)

Opheffen reserve spoorse doorsnijdingen

-1.138

21 Reserves (ketenmobiliteit)

Opheffen reserve ketenmobiliteit

-3.123

21 Reserves (zuidelijk stationsgebied)

Zuidelijk stationsgebied tbv voorbereidingskrediet

-174

21 Reserves (NGE)

Onttrekking reserve NGE

-31

21 Reserves (individueel keuzebudget)

Ontrekking ter dekking IKB

-970

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

-30.755

-15.498

Incidentele lasten (bedragen * € 1.000)

Programma

Omschrijving

Werkelijk

Geraamd

01 Economie en stadsmarketing

Stadsmarketing

50

50

01 Economie en stadsmarketing

C4 extra subsidie

300

02 Zorg (Wmo)

Gezondsheidsbeleid

10

02 Zorg (Wmo)

Vorming reserve sociaal domein

913

03 Werk en Inkomen

ESF subsidie (SZW)

557

03 Werk en inkomen

Jeugdwerkloosheid 2015/2016

190

03 Werk en inkomen

Sectorplan Promen

294

03 Werk en inkomen

Werkbedrijf

413

03 Werk en inkomen

COA gelden (verhoogde asielinstroom)

118

04 Jeugd, onderwijs en sport

Impulsregeling

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Grondexploitatie

17.626

14.466

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Wijkontwikkeling

275

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Dotatie voorziening groot onderhoud openbare ruimte (herinrichting terrassen markt)

250

250

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Zuidelijk stationsgebied (toevoeging AR)

2.000

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Dotatie reserve zuidelijk stationsgebied

2.761

08 Veiligheid en bestuur

Rijksveiligheidsgelden

230

203

08 Veiligheid en bestuur

Jeugd en veiligheid

43

08 Veiligheid en bestuur

Thematisch werken (AZC)

114

08 Veiligheid en bestuur

Dotatie aan reserve NGE

31

08 Veiligheid en bestuur

Budget regionale Rekenkamer

38

08 Veiligheid en bestuur

Voorziening pensioenen (voorm.) wethouders

552

Algemene dekkingsmiddelen

Organisatie ontwikkeling

620

500

Reserves (parkeren)

Parkeren

31

31

Reserves (algemene reserve)

Dotatie weerstandsvermogen

250

250

Algemene dekkingsmiddelen

IKB

970

Algemene dekkingsmiddelen

Arbeidsvoorwaardenbeleid

60

TOTAAL INCIDENTELE LASTEN

28.696

15.749

Totalen van Incidentele baten en lasten

(bedragen * € 1.000)

Werkelijk

Geraamd

Totaal incidentele baten

-30.755

-15.498

Totaal incidentele lasten

28.696

15.749

TOTAAL

-2.059

251

Toelichting op de tabel

Programma 1 en algemene reserve – C4 extra subsidie

In 2016 is incidenteel gedekt vanuit de algemene reserve € 300.000 extra subsidie verstrekt aan 4 grote culturele instellingen in Gouda.

Programma 1 – Stadsmarketing

Conform begroting zijn de incidentele lasten voor stadsmarketing uitgekomen op € 50.000.

Programma 2 en reserves - vorming reserve sociaal domein

Het saldo van de reserve 3D is opgegaan in de reserve sociaal domein.

Programma 2 en reserves - gezondheidsbeleid

Bij de 1e begrotingswijziging 2016 is vanuit de algemene reserve € 10.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter.

Programma 3 - COA gelden (verhoogde asielinstroom)

De gemeente heeft eenmalig middelen van het COA ontvangen om extra lasten als gevolg van de verhoogde instroom van statushouders op te vangen.

Programma 3 - ESF subsidie

De verkregen ESF subsidie wordt ingezet ter bestrijding van jeugdwerkloosheid in Gouda.

Programma 3 en reserves - Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

Bij de 1e begrotingswijziging 2016 is vanuit de algemene reserve € 872.000 beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter binnen programma 3.

Programma 4 en reserves - Impulsregeling

Bij de 1e begrotingswijziging 2016 is vanuit de algemene reserve € 65.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter.

Programma 5 en reserves - Wijkontwikkeling

In de loop van het jaar worden de verwachte uitgaven aangepast aan de actuele situatie. Daardoor is in 2016 meer uitgegeven dan primitief geraamd. Die houdt ook in dat er navenant meer aan de reserve wordt onttrokken.

Programma 5 – Grondexploitatie

Het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) wordt jaarlijks opgesteld. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van de grondexploitaties per 31 december van het afgelopen begrotingsjaar. Binnen het MPG wordt voor projecten met een verwacht nadelig saldo een voorziening getroffen ten laste van de algemene middelen. Bij de drie grondexploitaties Westergouwe, Middenwillens en Spoorzone kon een gedeelte van de in het verleden gevormde voorzieningen vrijvallen.

In 2012 zijn twee grondexploitaties afgesloten. Voor de nazorgbudgetten van deze twee afgesloten grondexploitaties zijn destijds twee voorzieningen gevormd. Wegens het ontbreken van concrete verplichtingen is de gemeente op grond van regelgeving verplicht deze twee voorzieningen bij de jaarrekening 2016 vrij te laten vallen.

Programma 6 - dotatie voorziening PP (herinrichting markt)

Op basis van de Kadernota 2015 is in 2014 besloten tot herinrichting van de tarassen aan de noordzijde van de markt. Vanuit de exploitatie heeft in 2016 een aanvullende dotatie van € 250.000 aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte plaatsgevonden.

Programma 6 en reserves - Zuidelijk stationsgebied

Op 22 juni 2016 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. De reserve Spoorse Doorsnijdingen en de reserve Ketenmobiliteit zijn opgeheven en samengevoegd tot deze reserve. De reserve is in eveneens gevoed met de subsidies die reeds voor dit project zijn ontvangen. De onttrekking heeft betrekking op de in 2016 gemaakte plankosten.

Programma 8 - jeugd en veiligheid

Ten behoeve van jeugd en veiligheid is er een subsidie ontvangen van het ministerie van Veiligheid en justitie.

Programma 8 – Voorziening pensioenen (voormalig) wethouders

De meest recente actuariële berekeningen leiden tot een incidentele aanvullende toevoeging van € 552.000 aan de voorziening.

Programma 8 en reserves – Rijksveiligheidsgelden

Bij de 1e begrotingswijziging 2016 is vanuit de algemene reserve € 203.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter.

Programma 8 en reserves – Niet gesprongen explosieven (NGE)

Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven is incidenteel van aard en wordt gedekt vanuit de gelijknamige reserve.

Programma 8 en reserves - Rekenkamer

De begrote lasten en baten van de deelname van de gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk aan de Rekenkamer Groene Hart zijn oorspronkelijk opgenomen in de begrotingen van de jaren 2012 tot en met 2016. Vanaf 2017 wordt de rekenkamer uitgebreid, dit zal bij de eerste begrotingswijziging van 2017 in de begroting meerjarig worden aangepast.

Programma 21 - Algemene dekkingsmiddelen en reserves

De reserve organisatieontwikkeling wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatie-ontwikkelingen.

Programma 21 - Algemene reserve

Conform begroting is in 2015 eenmalig € 250.000 aan de algemene reserve toegevoegd ter versterking van het weerstandsvermogen. In de loop van 2015 is bij begrotingswijziging de reserve sociaal domein opgeheven. Het saldo van € 296.000 is toegevoegd aan de nieuwe reserve drie decentralisaties (3D). Daarnaast is in de loop van 2015 € 250.000 toegevoegd aan de reserve 3D.

Programma 21 - opheffen reserves en vrijval reserves

De reserve spoorse doorsnijdingen en reserve ketenmobiliteit zijn in 2016 opgeheven. In 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de onttrekking aan de reserve deelneming Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De reserve SVn kan worden opgeheven.

Programma 21 - individueel keuzebudget

Bij de eerste begrotingswijziging 2016 is besloten om een deel van het jaarrekeningresultaat 2015 in te zetten ter dekking van de incidentele last als gevolg van het individueel keuzebudget.

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Met ingang van 2014 is sprake van een structurele onttrekking van € 40.000 aan de reserve parkeren ter dekking van de kosten van de uitbreiding parkeergelegenheid Klein Amerika.

Toevoegingen aan reserves met een structureel karakter hebben zich in 2016 niet voorgedaan.