Sport

Het nieuwe sportbeleid wordt vastgelegd in de nota Sport en Bewegen in Gouda 2022. De conceptnota is in juni vrijgegeven voor inspraak. De conceptnota is aangepast op basis van de inspraakreacties. Ook de gevolgen van de financiële vertaling van het Actieprogramma van de Zakencoalitie zijn verwerkt. Zo is de bezuinigingstaakstelling voor sport vanaf 2018 teruggedraaid. De nota wordt in het tweede kwartaal van 2017 ter behandeling aan de raad voorgelegd. De concessie voor de exploitatie van de sportaccommodaties moet verlengd worden. De lopende concessie aan Sport.Gouda is in 2016 met 1 jaar verlengd. In 2017 wordt de nieuwe 10-jarige dienstverleningsovereenkomst aan de raad voorgelegd.

Naar aanleiding van vragen uit de raad is een evaluatieonderzoek gestart van de gebruiksmogelijkheden van het Groenhovenbad.