Ruimtelijke ordening

Brede coalitie bodemdaling

Bodemdaling door de inklinkende veenbodem brengt in toenemende mate uitdagingen met zich mee. Om de leefbaarheid en de historische gebouwen in de binnenstad op de lange termijn te beschermen, is in 2014 is de samenwerking ‘Stevige Stad op Slappe Bodem’ gestart, met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat Bodem+, Deltares, TU Delft, KCAF, STOWA, RIONED, en het platform Slappe Bodem.

De coalitie is in 2016 gestart met de uitvoering van het Living Lab. Hiermee kan de broodnodige locale kennis en ervaring worden opgedaan. In de eerste fase ligt het accent op het realiseren van inzicht in de stuurbaarheid van het (grond-) water. Daarnaast is er meer kennis verzameld over de snelheid van bodemdaling in de binnenstad. Ook is de coalitie actief op zoek gegaan naar innovatie. Een voorbeeld daarvan is het kwartiermakersproject van Centric. Doel van dit project is om met een eenvoudige techniek een grondwatermeter te maken. Centric begeleidt hiervoor studenten van de HBO opleiding technische informatica. Het idee is om met relatief goedkope, makkelijk toegankelijke middelen bewoners mee te laten meten. Dit systeem dient ter aanvulling van het bestaande geijkte grondwaternetwerk.

GoudAsfalt

De voormalige Koudasfaltlocatie wordt door de Stichting GoudAsfalt getransformeerd naar een plek van evenementen, ambachten, horeca, ateliers en maatschappelijke functies.

De gemeenteraad heeft begin 2016 budget beschikbaar gesteld voor de aankoop van het terrein. Parallel hieraan heeft het college een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de stichting GoudAsfalt voor het beheren en in gebruik nemen van deze locatie. In augustus is met de stichting een huurcontract gesloten, waarna de stichting de eerste voorzichtige stappen heeft gezet op weg naar de beoogde transformatie van dit voormalige bedrijfsterrein.

Inmiddels zijn de eerste ruimtes verhuurd en hebben al verschillende activiteiten op de locatie plaats gevonden, zoals het Culifeest en het Circus Louis Knie.

Onderzoek naar Cheese Experience

Om te groeien naar 1 miljoen Goudse bezoekers is de komst van een toeristische trekker essentieel. Ondernemers, de provincie Zuid-Holland en de gemeente hebben het initiatief genomen om de komst van een Cheese Experience in Gouda te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2017 verwacht.

Oplevering Kop van de Kleiweg

Om de Kleiweg een impuls te geven en aantrekkelijker te maken voor ondernemers en winkelend publiek is in augustus de Kop van de Kleiweg vernieuwd. Dit is een aansprekend voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers. Samen is geïnvesteerd om de uitstraling van het gebied een impuls te geven. Dit project is goed voor de hele binnenstad, bevordert het vestigingsklimaat en helpt leegstand tegen te gaan. Deze aanpak is een voorbeeld voor andere locaties in de stad.

Groene Hart bestuursakkoord

Eind 2016 is het Groene Hart-bestuursakkoord tussen de convenantpartners Alphen aan den Rijn, Regio Midden-Holland en Woerden met Provincie Zuid-Holland getekend. Hierin wordt het belang van het Groene Hart binnen de Randstad aangegeven op het gebied van productielandschap, ondernemerschap, woongebied en landschap.

Gouda Oost, Middenwillens, Transformatie stadkantoor

De vernieuwing van Gouda Oost is een gezamenlijke opgave voor de gemeente en de twee betrokken woningcorporaties: Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen. In 2016 zijn de supermarkten en de Leo Vromantoren opgeleverd alsook de eerste woonblokken en de omliggende openbare ruimte in het deelgebied Zuidelijk Stempel West. De verwerving van de panden aan de De Rijkestraat is hierbij belangrijk zodat op termijn de plannen voor het Middengebied in uitvoering kunnen gaan. Het bestemmingsplan hiervoor is door de raad vastgesteld.

Voor de ontwikkeling van Westergouwe en Middenwillens was 2016 een goed jaar. In beide gebieden zijn woningen opgeleverd, in aanbouw genomen en in voorbereiding. In Middenwillens is net als in Westergouwe een mix van sociale huur en koop gerealiseerd. Voor de zelfbouwkavels in Westergouwe bestond veel belangstelling en deze zijn goed verkocht.

De transformatie van leegstaande kantoren komt langzaam op gang. Door actieve ondersteuning zijn plannen voor de transformatie van de Agnietenstraat tot appartementen in de sociale huur en koop haalbaar geworden.

Beheer openbare ruimte Westergouwe

Eerste woningen en straten zijn in Westergouwe opgeleverd. De nieuwe openbare ruimte moet natuurlijk ook worden beheerd. Het beheer van de openbare ruimte ligt tijdens de ontwikkelingsfase bij het projectbureau Westergouwe en komt voor de opgeleverde gebieden vanaf 1 januari 2018 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Elk jaar zal op deze wijze een nieuw stukje van Westergouwe onder beheer van Gouda komen.

Op dit moment zijn er al afspraken gemaakt over het ophalen van huisvuil, schoonhouden van de straat en de verlichting. Omdat dit een pas aangelegd gebied is zal heel specifiek worden gekeken naar wat er aan regulier onderhoud nodig is.

Zuidelijk stationsgebied

In de herontwikkeling van het Zuidelijk stationsgebied zijn belangrijke stappen gezet.

Medio 2016 heeft de raad ingestemd met het functioneel ontwerp voor het Zuidelijk stationsgebied en een investeringsbudget beschikbaar gesteld. In december 2016 heeft het ministerie ingestemd met de cofinanciering van 50% voor de fietsenstalling. Hiermee is overeenstemming bereikt over de laatste schakel van het plan voor het zuidelijk stationsgebied en de dekking daarvan. De planning voor het vervolg is: 2017/2018 voorbereiding (ontwerp, aanbestedingen, overeenkomsten, vergunningen) en realisatie in 2018/2019.