Resultaatbepaling op basis van vermogensmutaties

De weergave van de mutaties in het eigen vermogen is op grond van het BBV verplicht. Artikel 42 van het BBV bepaalt dat het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat. Het hier bedoelde resultaat wordt afzonderlijk op de balans opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig)

(bedragen * € 1.000)

Saldo van het eigen vermogen per 1 januari 2016

€ 35.923

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2016 (saldo is inclusief gerealiseerd resultaat 2016)

€ 45.800

Toename van het eigen vermogen

€ 9.877

De toename van het eigen vermogen met € 9.877.000 is het gevolg van het positieve rekeningresultaat van € 12.951.000 en de afname van de reserves met € 3.074.000.