Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording op grond van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT 2016 (besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2015, gepubliceerd in de Staatscourant van 22 december 2015) gehanteerd.

In artikel 1.1, aanhef en onderdeel b sub 2 zijn de secretarissen bij de gemeenten en de griffiers bij de gemeenten aangewezen als topfunctionaris.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen 2016

Bedragen x € 1

LAM Bakker

B Lubbers

EJ Karman Moerman

S Meijs

EM Branderhorst

Functie(s) in 2016

adviseur in

ambtenaar in

griffier

waarnemend

gemeentesecretaris/

algemene dienst

algemene dienst

gemeentesecretaris/

algemeen

van de gemeente-

algemeen

directeur

raad van Gouda

directeur

Duur dienstverband in 2016

01/01 - 30/06

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

15/10 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

Ja

Ja

Nee

Ja, vanaf 16/10*

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning

74.544

88.420

82.583

93.321

23.185

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

7.244

11.920

10.888

12.467

3.157

Totaal bezoldiging

81.788

100.340

93.471

105.788

26.342

Individuele WNT-maximum

89.500

179.000

179.000

179.000

37.292

De heer S. Meijs is vanaf 16 oktober 2016 aan te merken als een gewezen topfunctionaris. Over de periode van 1 januari 2016 tot en met 15 oktober 2016 is nog sprake van een topfunctionaris. Gedurende deze periode is een totale bezoldiging toegekend van € 79.550, bestaande uit een beloning van € 69.658 en een beloning betaalbaar op termijn van € 9.892. In de periode dat de heer Meijs als gewezen topfunctionaris moet worden beschouwd is een totale bezoldiging toegekend van € 26.238, bestaande uit een beloning van € 23.663 en een beloning betaalbaar op termijn van € 2.575. De respectievelijke individuele WNT-maxima naar rato van de relevante perioden bedragen € 141.708 en € 37.292.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen 2015

Bedragen x € 1

LAM Bakker

B Lubbers

EJ Karman Moerman

EJ Karman Moerman

Functie(s) in 2015

gemeentesecretaris/

ambtenaar in

waarnemend

griffier

algemeen directeur

algemene dienst

griffier

van de gemeente-

raad van Gouda

Duur dienstverband in 2015

01/01 - 31/12

23/06 - 31/12

01/01 - 30/09

30/09 -31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Bezoldiging

Beloning

113.623

44.979

55.729

21.956

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

15.544

6.578

8.084

2.646

Totaal bezoldiging 2015

129.167

51.557

63.813

24.602

Individuele WNT-maximum

178.000

99.878

133.500

44.500

Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1

LAM Bakker

Functie(s) gedurende dienstverband

gemeentesecretaris/

algemeen directeur

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Uitkering in 2016 wegens beëindiging dienstverband

20.000

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2016

Totaal toegekende uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

20.000

Toepasselijk WNT-maximum ontslaguitkering

75.000

Er zijn geen functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. In 2016 zijn er geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gemeld.