Resultaatbepaling

De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2016 is weergegeven in het navolgende overzicht. Het gaat in dit geval om het technisch (boekhoudkundig) administratief resultaat.

(bedragen * € 1.000)

Begroting 2016

Stand na 1e BW 2016

Stand na 2e BW 2016

Jaarrekening 2016

Saldo begroting c.q. rekening

0

0

0

12.951

Op grond van de 2e begrotingswijziging 2016 bedroeg het verwachte rekeningresultaat 2016 € 0. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2016 bedraagt € 12.951.000 positief (2015: € 13.717.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

  • het saldo van baten en lasten zonder mutaties in reserves is € 11.729.000 positief;
  • per saldo is voor € 1.222.000 onttrokken aan de reserves.

Binnen het financieel beleid van de gemeente speelt het zogenaamde financieel perspectief een belangrijke rol. Het betreft het verwachte rekeningsaldo dat wordt verwerkt op een afzonderlijke post in de begroting. Hierdoor sluit de begroting (na wijziging) technisch administratief met een saldo van nul, zoals hierboven aangegeven. Volledigheidshalve wordt onderstaand ook de ontwikkeling van het perspectief weergegeven vanaf de programmabegroting 2016.

(bedragen * € 1.000)

Begroting 2016

Stand na 1e BW 2016

Stand na 2e BW 2016

Jaarrekening 2016

Financieel perspectief

806

1.545

1.324

12.951

Overzicht belangrijkste afwijkingen

Het verschil tussen het resultaat tot en met de 2e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel. In de tabel geven de bedragen de verschillen weer tussen de cijfers in de jaarrekening en de 2e begrotingswijziging 2016 (-/- in kolom voor bestemming betekent overschrijding van het uitgavenbudget of onderschrijding van de geraamde inkomsten; -/- in kolom na bestemming betekent een storting in een reserve; -/- in kolom totaal betekent nadelig voor het rekeningresultaat van de gemeente).

(bedragen * € 1.000)

baten en lasten

mutaties reserves

totaal

Afval

256

0

256

Appa voorziening dotatie

-522

0

-522

Algemene uitkering

276

0

276

Asielzoekerscentrum

-114

0

-114

Begeleiding (Wmo)

523

0

523

Begeleiding naar en tijdens werk

126

0

126

Beschermd wonen (Wmo)

840

0

840

Dienstverlening

138

0

138

Eigen bijdrage Wmo

1.395

0

1.395

Financieringsfunctie

-1.127

0

-1.127

Grondexploitaties

2.553

0

2.553

Huishoudelijke hulp toelage

373

0

373

Hulp bij huishouden (Wmo)

1.529

0

1.529

Hulpmiddelen

320

0

320

Leegstand Agnietenstraat

100

0

100

Leerlingenvervoer

138

0

138

Leges BWT

622

0

622

Minimabeleid

-469

0

-469

Maatschappelijke- en vrouwenopvang

197

0

197

Niet gesprongen explosieven

94

-94

0

Onderwijshuisvesting

258

0

258

Organisatieontwikkeling

239

-239

0

Overig

1.248

0

1.248

Parkeren

315

0

315

RDOG

112

0

112

Regionale afrekening zorgkosten 2015

-257

0

-257

Regionale afrekening zorgkosten 2016

-361

0

-361

Rijksveiligheidsgelden

156

0

156

Riolering

879

0

879

Saldo begrotingsevenwicht

1.324

0

1.324

Stelpost onvoorzien

151

0

151

subsidie Goudse Poort

961

0

961

Taakmutaties

483

0

483

Tijdelijke intensivering welzijn en sport

125

0

125

Verkoop panden

-2.122

2.122

0

Vluchtelingenwerk

226

0

226

Waardering bijstandsvorderingen

-309

0

-309

Werkbedrijf

486

0

486

Wijkontwikkeling

441

-441

0

Zuidelijk stationsgebied

126

-126

0

Totaal verschil t.o.v. 2e begrotingswijziging 2016

11.603

1.222

12.951

Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 12.951.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.

Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig)

(bedragen * € 1.000)

Tot en met de 2e begrotingswijziging 2016

€ 0

Structureel bij jaarrekening

€ 0

Incidenteel bij jaarrekening

€ 11.729

Hogere aanwending reserves (t.o.v. 2e begrotingswijziging 2016)

€ 1.222

Totaal gerealiseerde resultaat

€ 12.951