Balans per 31 december 2016: passiva

PASSIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2016

primo

2016

ultimo

2015

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

45.800

35.923

35.923

Algemene reserve

21.061

11.843

11.843

Bestemmingsreserves

11.788

10.363

10.363

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

12.951

13.717

13.717

Voorzieningen

22.468

23.967

23.967

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.387

7.992

7.992

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

8.102

8.014

8.014

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

6.979

7.961

7.961

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

297.397

325.328

325.328

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

297.357

325.284

325.284

- overige binnenlandse sectoren

40

44

44

TOTAAL VASTE PASSIVA

365.665

385.218

385.218

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

19.884

12.445

12.445

Kasgeldleningen

7.000

5.000

5.000

Overige schulden

12.884

7.445

7.445

Liquide middelen

44

0

0

Banksaldi

44

0

0

Overlopende passiva

40.803

26.343

26.343

Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel

2.397

3.213

3.213

Overige vooruitontvangen en nog te betalen bedragen

38.406

23.130

23.130

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

60.731

38.788

38.788

TOTAAL GENERAAL

426.396

424.006

424.006

BORG- EN GARANTSTELLINGEN

Verstrekte borgstellingen

25.424

28.901

28.901

Verstrekte gemeentegaranties

0

125

125