Balans per 31 december 2016: activa

ACTIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2016

primo

2016

ultimo

2015

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

15.581

16.046

27

Kosten sluiten geldleningen en saldo agio/disagio

14

27

27

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

15.567

16.019

0

Materiële vaste activa

343.246

345.892

316.546

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.720

8.729

8.729

Investeringen met een economisch nut

215.987

223.145

193.799

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

88.784

84.165

84.165

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

29.755

29.853

29.853

Financiële vaste activa

11.011

8.512

24.531

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.940

1.949

1.949

- overige verbonden partijen

0

0

2.251

Leningen aan woningbouwcorporaties

0

237

237

Overige langlopende leningen u/g

9.053

6.308

4.057

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

18

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

16.019

TOTAAL VASTE ACTIVA

369.838

370.450

341.104

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

4.623

5.344

34.690

Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

29.346

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

4.622

5.344

5.344

Gereed product en handelsgoederen

1

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

46.101

39.539

39.539

Vorderingen op openbare lichamen

14.701

15.219

15.219

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

13.550

13.725

13.725

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

16

16

16

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

10.000

0

0

Overige vorderingen

5.949

7.768

7.768

Overige uitzettingen

1.885

2.811

2.811

Liquide middelen

101

1.378

1.378

Kassaldi

44

44

44

Banksaldi

57

1.334

1.334

Overlopende activa

5.733

7.295

7.295

Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel

802

1.022

1.022

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

4.931

6.273

6.273

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

56.558

53.556

82.902

TOTAAL GENERAAL

426.396

424.006

424.006