Resultaatbestemming

De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van € 12.951.000. Het voorstel aan de raad is om vanuit dit rekeningsaldo een aantal verrekeningen met reserves te laten plaatsvinden:

a. een toevoeging aan de nieuw in te stellen reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe van € 1.750.000;

b. een toevoeging aan de nieuw in te stellen reserve revitalisering Goudse Poort van € 961.000;

c. een toevoeging aan de nieuw in te stellen reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk van € 518.000;

d. een toevoeging aan de nieuw in te stellen reserve civieltechnische werken en plankosten De Drie Notenboomen van € 284.000;

e. een toevoeging aan de reserve sociaal domein van € 3.035.000;

f. een toevoeging aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang van € 1.035.000;

g. een toevoeging aan de reserve bouwleges van € 585.000;

h. een toevoeging aan de reserve cultuur en erfgoedfonds van € 50.000;

i. een toevoeging aan de reserve parkeren van € 20.000;

Daarmee wordt in totaal € 8.238.000 bestemd. Per saldo zal € 12.951.000 - € 8.238.000 = € 4.713.000 aan de algemene reserve worden toegevoegd.

ad a. De toevoeging van € 1.750.000 aan de nieuw in te stellen reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe
Het MPG 2017 sluit met een positief netto resultaat. Aan de raad wordt voorgesteld om dit resultaat in een nieuw te vormen "Voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe" te storten.
De BBV regels rondom niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) zijn in 2016 veranderd. De NIEGG-gronden van Westergouwe en Spoorzone zijn overgeheveld naar Materiële Vaste Activa (MVA) en geen onderdeel meer van de MPG-rapportage. De waarde van de voormalige NIEGG gronden moet uiterlijk voor 31-12-2019 zijn gewaardeerd, op maximaal de marktwaarde in huidige staat. Deze waarde hangt onder andere af van marktontwikkelingen en bestemmingsplan. Op dit moment is nog onzeker of en hoe groot deze afwaardering zal zijn. Vanuit het voorzichtigheids-beginsel wordt voorgesteld vanuit de resultaatbestemming een reserve te vormen om eventuele financiële nadelen tot 2019 op te kunnen vangen.
Mocht de raad besluiten om voor 31 december 2019 (een deel van) deze gronden in exploitatie te nemen door een grondexploitatie te openen, dan zal het risico op een afwaardering afnemen.

ad b. de toevoeging van € 961.000 aan de nieuw in te stellen reserve revitalisering Goudse Poort
Aan de raad wordt voorgesteld om de nog beschikbare incidentele middelen voor de revitalisering van de Goudse Poort te storten in een nieuw te vormen reserve. Deze reserve is bestemd om structurele kapitaallasten voor infrastructuur in het Goudse Poort af te dekken en (co)financiering bij de Versnellingskamer mogelijk te maken.

ad c. de toevoeging van € 518.000 aan de nieuw in te stellen reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk
Om renteverliezen te voorkomen worden grondexploitaties soms afgesloten voordat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden worden nazorgbudgetten gereserveerd.
In 2012 is de grondexploitatie Bolwerk afgesloten. Voor de nazorgbudgetten van deze afgesloten grondexploitatie is destijds een voorziening gevormd. Wegens het ontbreken van concrete verplichtingen is de gemeente op grond van regelgeving verplicht deze voorziening bij de jaarrekening 2016 vrij te laten vallen.
Voorgesteld wordt om het vrijgevallen bedrag, dat nog steeds nodig is voor de afronding van de ontwikkeling van dit gebied, toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve. Na de stagnatie in de crisisperiode is de ontwikkeling voor deze locatie weer gestart.

ad d. de toevoeging van € 284.000 aan de nieuw in te stellen reserve civieltechnische werken en plankosten De Drie Notenboomen
Om renteverliezen te voorkomen worden grondexploitaties soms afgesloten voordat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden worden nazorgbudgetten gereserveerd.
In 2012 is de grondexploitatie De Drie Notenboomen afgesloten. Voor de nazorgbudgetten van deze afgesloten grondexploitatie is destijds een voorziening gevormd. Wegens het ontbreken van concrete verplichtingen is de gemeente op grond van regelgeving verplicht deze voorziening bij de jaarrekening 2016 vrij te laten vallen.
Voorgesteld wordt om het vrijgevallen bedrag, dat nog steeds nodig is voor de afronding van de ontwikkeling van dit gebied, toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve. Na de stagnatie in de crisisperiode is de ontwikkeling voor deze locatie weer gestart.

ad e. de toevoeging van € 3.035.000 aan de reserve sociaal domein
Conform besluitvorming bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2015 wordt het saldo van programma 2 Welzijn en Zorg, 3 Werk en Inkomen (excl. BUIG) en de productgroep Jeugd, uitgezonderd de producten MO/VO (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en Beschermd Wonen toegevoegd aan de reserve Sociaal domein.

ad f. de toevoeging van € 1.035.000 aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
Het overschot op de producten maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen wordt conform eerdere besluitvorming toegevoegd aan de bestemmingsreserve MO/VO. Het betreft middelen die Gouda ontvangt vanuit de functie als centrumgemeente en regionaal worden ingezet.

g. de toevoeging van € 585.000 toe te voegen aan de reserve bouwleges
Het voordeel wordt veroorzaakt door legesinkomsten Westergouwe en een aantal grotere stedelijke projecten. Voorgesteld wordt om het surplus toe te voegen aan de daarvoor bestemde reserve bouwleges waarbij toekomstige kosten gedekt kunnen worden uit deze reserve.

h. de toevoeging van € 50.000 aan de reserve cultuur en erfgoedfonds
Bij de 2e begrotingswijziging van 2015 is de reserve cultuur en erfgoedfonds ingesteld. Deze wordt nu gevoed met het budget dat in de begroting van 2016 hiervoor was gereserveerd.

i. de toevoeging van € 20.000 aan de reserve parkeren
Met het vaststellen van de programmabegroting 2016-2019 heeft de raad besloten het exploitatie-overschot op de Stationsgarage toe te voegen aan de reserve parkeren. Op begrotingsbasis is al € 31.000 toegevoegd. Het surplus van € 20.000 op basis van de jaarrekening 2016 dient ook met deze reserve te worden verrekend.