Toelichting op de balans per 31 december 2016: passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 1-1-2016

Algemene reserve

21.061

11.843

Bestemmingsreserves

11.788

10.363

Gerealiseerd resultaat uit overzicht van baten en lasten

12.951

13.717

Totaal

45.800

35.923

In het volgende overzicht wordt het verloop van de reserves in 2016 per programma weergegeven.

omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2016

Toevoeging voorgaand boekjaar

Onttrekking voorgaand boekjaar

Toevoeging bij overzicht baten en lasten

Onttrekking bij overzicht baten en lasten

Boek- waarde 31-12-2016

Programma 1

135

0

0

0

135

Programma 2

1.561

1.370

0

0

0

2.931

Programma 5

1.107

0

15

0

369

723

Programma 6

4.929

1.950

0

2.791

4.475

5.195

Programma 8

1.943

0

0

31

31

1.943

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

12.666

10.277

0

3.783

4.805

21.922

Totaal

22.206

13.732

15

6.606

9.680

32.849

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

12.951

TOTAAL

45.800

In de kolommen "Toevoeging voorgaand boekjaar" en "Onttrekking voorgaand boekjaar" staan de toevoegingen en de onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

In de bijlagen wordt verder ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de reserves.

Gerealiseerd resultaat

Het boekjaar 2016 sluit met een voordelig saldo van € 12.951.000. Overeenkomstig artikel 42 lid 2 van het BBV wordt dit saldo uit het overzicht van baten en lasten afzonderlijk in de balans opgenomen.

Voorgesteld wordt vanuit dit voordelig resultaat:

  • € 1.750.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;
  • € 961.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve revitalisering Goudse Poort;
  • € 518.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk;
  • € 284.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve civieltechnische werken en plankosten De Drie Notenboomen;
  • € 3.035.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;
  • € 1.035.000 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
  • € 585.000 toe te voegen aan de reserve bouwleges;
  • € 50.000 toe te voegen aan de reserve cultuur en erfgoedfonds;
  • € 20.000 toe te voegen aan de reserve parkeren;

Het restant van het rekeningresultaat, te weten € 4.713.000 positief, komt ten gunste van de algemene reserve.

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2016

Boekwaarde 1-1-2016

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.387

7.992

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

8.102

8.014

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

6.979

7.961

Totaal

22.468

23.967

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen in 2016 weergegeven.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2016

Toevoeging

Vrijval

Aan- wending

Boek- waarde 31-12-2016

Programma 1

957

1.013

876

1.094

Programma 4

269

273

316

226

Programma 5

1.030

0

802

154

75

Programma 6

14.123

6.518

7.530

13.111

Programma 8

7.407

655

265

7.797

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

181

44

59

166

Totaal

23.967

8.503

802

9.200

22.468

Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

In de bijlagen wordt nader ingegaan op de aard en reden, alsmede het verloop van de voorzieningen.

Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2016

Vermeer-deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2016

Onderhandse leningen

325.328

8.000

35.931

297.397

Met betrekking tot de vaste schulden bedraagt de totale rentelast voor het jaar 2016 € 11.297.000.

De verdeling van de restschuld per 31 december 2016 naar rentepercentage en looptijd is opgenomen in de volgende tabel.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

tot 3%

3-4%

4-5%

5-6%

Totaal

Looptijd tot en met 2020

10.846

13.000

272

24.118

Looptijd tot en met 2025

42.800

8.517

51.317

Looptijd tot en met 2030

8.023

7.500

47.595

63.118

Looptijd tot en met 2035

38.000

27.000

15.000

80.000

Looptijd tot en met 2040

32.927

32.927

Looptijd tot en met 2045

45.917

45.917

Totaal

99.669

43.017

154.439

272

297.397