Reserves en voorzieningen

Reserves

Overzicht verloop reserves

Naam reserve (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2016

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2015

Saldo 31-12-2016

Programma 1

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

0

0

0

135

135

Programma 2

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

1.561

0

0

1.371

2.932

Programma 5

Reserve deelname Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

48

0

33

-15

0

Reserve wijkontwikkeling

990

0

336

0

654

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

69

0

0

0

69

Reserve bouwleges

0

0

0

0

0

Programma 6

Reserve parkeren

668

30

40

0

658

Reserve verbetering doorstroming verkeer rondom het spoor

1.138

0

1.138

0

0

Reserve ketenmobiliteit

3.123

0

3.123

0

0

Reserve Zuidelijk stationsgebied

0

2.761

174

1.950

4.537

Programma 8

Reserve niet gesprongen explosieven WO2

1.943

31

31

0

1.943

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene reserve

10.929

2.250

2.338

4.789

15.630

Reserve sociaal domein

0

913

0

4.518

5.431

Reserve drie decentralisaties (3D)

913

0

913

0

0

Reserve organisatieontwikkeling

824

620

584

0

860

Reserve IKB

0

0

970

970

0

TOTAAL

22.206

6.606

9.680

13.717

32.849

Onderstaand volgt een toelichting per reserve.

Programma 1

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

Ter bevordering van de aantrekkelijkheid van Gouda voor inwoners, bedrijven en toeristen is in 2015 onder meer een breed cultuur- en erfgoedfonds ingesteld. Het dient als belangrijk instrument voor het gebruik en het behoud van Gouds erfgoed; van de monumenten, maar ook van de gebruiken, ambachten en verhalen van de stad. Het fonds gaat bijdragen leveren aan publieksprojecten. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2015 is € 135.000 aan deze reserve toegevoegd. Aan de raad zal worden voorgesteld bij de bestemming van het resultaat 2016 € 50.000 toe te voegen.

Programma 2

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

De gemeente Gouda krijgt als centrumgemeente via decentralisatie-uitkeringen van het Rijk middelen voor maatschappelijke opvang en voor vrouwenopvang. Deze middelen worden regionaal ingezet. Eventuele overschotten worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. In 2016 zijn de saldi uit 2015 toegevoegd aan deze reserve.

Programma 5

Reserve deelname Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Deze met ingang van 2000 ingestelde reserve betreft de storting in een fonds ten behoeve van volkshuisvestings- en stedelijke vernieuwingsprojecten. Deze deelname in het SVn-fonds is ontstaan uit de verkoop van de eerste tranche (50%) aandelen N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. In 2016 is een bedrag van € 48.000 aan deze reserve onttrokken.

Reserve wijkontwikkeling

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten van de wijkontwikkelingsprojecten. In 2016 is € 336.000 aan deze reserve onttrokken.

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

Deze reserve is bestemd voor regulering van over meerdere jaren te maken kosten ten behoeve van werkzaamheden, mede door en voor derden, met betrekking tot actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen. In 2016 is de reserve niet gewijzigd.

Reserve bouwleges

De reserve bouwleges is bestemd voor de verevening van kosten en opbrengsten gerelateerd aan de verstrekte bouwvergunningen. De werkzaamheden gerelateerd aan bouwvergunningen beslaan veelal meerdere jaren terwijl de legesinkomsten in één jaar verantwoord worden. In 2016 hebben geen mutaties op deze reserve plaatsgevonden.

Programma 6

Reserve parkeren

Deze reserve wordt gevoed door afkoopsommen die worden betaald als bij de afgifte van bouwvergunningen niet (volledig) kan worden voldaan aan de normering van het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein. Gelet op het vorenstaande dient deze reserve te worden aangewend voor de aanleg van parkeerplaatsen, het treffen van parkeerregulerende maatregelen en andere voorzieningen in het kader van het betaald en/of belanghebbendenparkeren. In 2016 is conform de programmabegroting een bedrag van € 40.000 aan deze reserve onttrokken in verband met de uitbreiding van parkeerterrein Klein Amerika.

Reserve verbetering doorstroming verkeer rondom het spoor

Deze reserve is in 2016 opgeheven. Het saldo is overgeheveld naar de reserve Zuidelijk Stationsgebied.

Reserve ketenmobiliteit

Deze reserve is in 2016 opgeheven. Het saldo is overgeheveld naar de reserve Zuidelijk Stationsgebied.

Reserve Zuidelijk Stationsgebied

Op 22 juni 2016 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. De reserve Spoorse Doorsnijdingen en de reserve Ketenmobiliteit zijn opgeheven en samengevoegd tot deze reserve. De reserve is eveneens gevoed met de subsidies die reeds voor dit project zijn ontvangen. De onttrekking heeft betrekking op de in 2016 gemaakte plankosten.

Programma 8

Reserve niet gesprongen explosieven WO2

Deze reserve is gevormd voor de middelen die ontvangen worden voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Kosten en opbrengsten die hierop betrekking hebben worden met deze reserve verrekend. Voor het Groene hart Ziekenhuis is in 2016 een suppletie uitkering van € 31.000 ontvangen die ook aan deze organisatie is uitbetaald.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene reserve

Deze reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van het rekeningresultaat.

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2015 bedroeg € 13.717.000 positief. Vanuit dit saldo hebben in 2016 enkele verrekeningen met reserves plaatsgevonden. Per saldo is € 4.789.000 ten gunste van de algemene reserve gekomen.

Conform de begroting 2016 is € 250.000 toegevoegd ter versterking van het weerstandsvermogen. Op grond van de kadernota 2017-2020 is € 2.000.000 toegevoegd uit de bestemmingsreserve zuidelijk stationsgebied.

Voor opnieuw beschikbaar te stellen budgetten is € 1.451.000 aan de reserve onttrokken. Daarnaast is € 300.000 extra budget beschikbaar gesteld voor de culturele instellingen (C4) en is, conform de kadernota 2017-2020, € 361.000 ingezet voor incidentele investeringen.

Reserve sociaal domein

De reserve sociaal domein is ingesteld bij de 1ste begrotingswijziging 2016. De reserve wordt gevoed door overschotten op programma 2 Zorg (Wmo), programma 3 werk en inkomen en de productgroep jeugd, uitgezonderd product MO/VO (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en Beschermd wonen. Conform de besluitvorming bij de jaarstukken 2015 is in 2016 € 4.518.000 toegevoegd. Daarnaast is het saldo van de reserve 3D opgegaan in de reserve sociaal domein.

Reserve drie decentralisaties (3D)

Bij de 1ste begrotingswijziging 2016 is besloten de reserve 3D op te laten gaan in de reserve sociaal domein. Hiermee is de reserve komen te vervallen.

Reserve organisatieontwikkeling

Deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatie-ontwikkelingen. In 2016 is € 620.000 aan deze reserve toegevoegd. De onttrekking in 2016 bedroeg € 584.000.