Aanslagoplegging, kwijtschelding en bezwaarschriften

In onderstaande tabel is de totale productie van de BSGR in 2016 voor de gemeente Gouda opgenomen. Ter vergelijking zijn de cijfers 2015 toegevoegd.

Omschrijving

2016

2015

Aantal aanslagregels belastingjaar

162.530

162.663

Aantal aanslagregels 2 voorliggende belastingjaren

3.918

4.408

Bruto opgelegd

€ 45.239.988

€ 42.465.086

Correcties

- € 1.367.090

- € 1.190.142

Kwijtscheldingen

- € 1.499.417

- € 1.398.398

Netto

€ 42.373.481

€ 39.876.546

De bedragen in bovenstaande tabel betreffen ook oudere belastingjaren. Zo is in het nettobedrag van € 42.373.481 een bedrag van € 1.561.691 opgenomen dat betrekking heeft op belastingjaren vóór 2016.

Opbrengsten

De opbrengst van de OZB is in 2016 vrijwel gelijk aan de raming. De meeropbrengst bedraagt 0,2%.

De opbrengst van de reinigingsheffingen is 2,2% lager dan de raming. De lagere opbrengst betreft de reinigingsrechten bedrijven over meerdere jaren.

De opbrengst rioolheffingen is vrijwel gelijk aan de raming. De meeropbrengst bedraagt 0,8%.

De opbrengst hondenbelasting is 2% hoger dan de raming.

De opbrengst toeristenbelasting is € 79.100 hoger dan de raming. De hogere opbrengst heeft betrekking op de belastingjaren 2015 en 2016. In 2015 was er een meeropbrengst van € 59.100 waarvan € 36.400 incidenteel. Voor 2016 wordt een meeropbrengst verwacht van € 20.000.

Kwijtschelding

In het kalenderjaar 2016 is een bedrag van € 1.499.417 kwijtgescholden. Hiervan had € 1.372.429 betrekking op het belastingjaar 2016 en € 126.988 op voorliggende belastingjaren. In de drie daaraan voorafgaande belastingjaren bedroeg de kwijtschelding over dat belastingjaar als volgt: € 1.128.861 (2013); € 1.251.853 (2014); € 1.300.369 (2015).

Bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen

Per 1-1-2016 waren er bij de BSGR met betrekking tot Gouda nog 11 bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen in behandeling. In 2016 zijn er 416 nieuwe bezwaarschriften bijgekomen. Het aantal nog af te handelen bezwaarschriften per 31-12-2016 bedroeg 2.