Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. Overzicht lokale heffingen;
  2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder;
  3. Overzicht woonlasten Gouda in relatie tot andere gemeenten in Zuid-Holland.

ad 1 Overzicht lokale heffingen

Belasting

Opbrengst 2016 begroot

Opbrengst 2016 rekening

Kwijt-schelding begroot 2016

Kwijt-schelding rekening 2016

Tarieven

Onroerende-zaakbelastingen

15.613.192

15.647.316

10.000

10.447

eigenaar woning

eigenaar niet-woning

gebruiker niet woning

0,1527%

0,2794%

0,2228%

Reinigingsheffingen               

9.726.265

9.507.628

825.000

913.004

eenpersoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

269,28

336,60

Rioolheffingen

12.179.802

12.276.685

518.882

575.966

eigenaren

gebruikers

164,35

190,20

Hondenbelasting

231.432

235.949

eerste hond

tweede en iedere volgende hond

72,00

88,80

ad 2 Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

Onderstaand een tabel met de lastendruk in Gouda in het jaar 2016 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder. Ter vergelijking zijn de cijfers 2015 toegevoegd. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de OZB wordt uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 175.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2016).

 Omschrijving

 2016

2015

 

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

OZB eigenaar

267,20

  

278,80

Afvalstoffenheffing

336,60

336,60

333,60

333,60

Rioolrechten eigenaar

164,35

 

130,65

Rioolrechten gebruiker

190,20

190,20

176,40

176,40

Totaal

958,35

526,80

919,45

510,00

ad 3 Overzicht woonlasten Gouda in relatie tot andere gemeenten in Zuid-Holland

In onderstaande tabel (Bron: Atlas van de lokale lasten 2016 van het COELO) zijn de tarieven 2016 van enkele andere gemeenten in Zuid-Holland verwerkt. Hiermee kan een beeld worden gegeven hoe de lokale lastendruk in onze gemeente zich in 2016 verhield ten opzichte van deze gemeenten in Zuid-Holland. Voor het berekenen van de OZB is hierbij uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde in de betreffende gemeente. Het tarief van de reinigingsheffing is gebaseerd op een meerpersoonshuishouden. 

De tabel houdt geen rekening met de hoogte van de schulden die gemeenten aangaan bij investeringen voor de aanleg van riolering en het ophalen en verwerken van afvalstoffen. Gemeenten die grote schulden aangaan hebben daardoor voor de korte termijn lagere woonlasten. Vanwege hoge kapitaallasten zullen deze gemeenten in de toekomst echter hogere woonlasten krijgen. Zoals bekend heeft Gouda ervoor gekozen om in een periode van 6 jaar het beschikbaar stellen van kredieten voor de kosten van de riolering af te bouwen. Het gevolg hiervan is wel dat de rioolheffing tot en met het jaar 2020 nog aanzienlijk zal stijgen.

Gemeente

OZB-tarief (eigendom)

   OZB

Afvalstoffen-heffing

Riool-rechten

Totaal

Zoetermeer

0,1877%

350

265

108

723

Alphen aan den Rijn

0,1245%

266

253

220

739

Schiedam

0,1270%

187

323

229

739

Leiden

0,1714%

353

276

123

752

Zuidplas   

0,1349%

299

267

245

811

Waddinxveen

0,1490%

303

299

214

816

Delft

0,1550%

277

339

214

831

Gouda

0,1527%

267

337

355

958

Bodegraven-Reeuwijk

0,1503%

400

259

357

1016