Beleid

De raad heeft in december 2015 de belastingverordeningen 2016 vastgesteld, met daarin opgenomen de tarieven 2016. De tarieven voor de meeste belastingen zijn hierbij verhoogd met het inflatiepercentage van 0,8%. Dit percentage was vermeld in de meicirculaire 2015 van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. De reinigingsheffingen stegen met 0,9%. Overeenkomstig het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 steeg de rioolheffing eigenaren met 25,8% en de rioolheffing gebruikers met 7,8%. De onroerende-zaakbelastingen daalden met 3,2% en de hondenbelasting daalde met 29,6%.